Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น เพชรบูรณ์ ๗ ราย

  

          เพชรบูรณ์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น เพชรบูรณ์ ๗ ราย

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ห้องประชุม ไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖  ใน“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี ๒๕๖๗  ซึ่งจัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

          โดยมีพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายภาคภูมิ  มาตรเลี่ยม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ  ผู้แทนองค์กรเครือข่าย และคณะทำงานโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๖๕๘ คน จากทั่วประเทศ  เข้าร่วมในโครงการ


          ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๕๑๐ ราย แบ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรม ๔๘ ราย กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีมาก ๑๑๖ ราย และกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีอีก ๓๔๖ ราย  สำหรับ กรรมการสงเคราะห์

         สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น  จากกรมพินิจ  ทั้งดีเด่นระดับกรมและดีเด่นระดับดีมาก  จำนวน ๗ ราย  เข้ารับโล่และใบประกาศเกียติคุณ  ประกอบด้วย

          ดีเด่นระดับกรม  ๑ .นายธนะสิทธ์  แต้ไชยวิวัฒน์   ๒.นายชาติ  วิกสิตโกมุท  ๓.นายศุภชัย คล่องขยัน  และดีเด่นระดับดีมาก   ๑.ว่าทีร้อยตรีธนชล ศิริ  ๒.นางพรรณพิศ วิทยถาวรวงศ์  ๓.นางการเกตุ สังเกตดี  ๔.นายนิมิตร คัชมาตย์

           ซึ่ง“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี ๒๕๖๗”  ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายทั้ง การประชุมติดตามการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์  การบรรยายพิเศษ การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การนำเสนอ ความสำเร็จ "การขับเคลื่อนงานกรรมการสงเคราะห์"  การเสวนา หัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานกับการบูรณาการความร่วมมือ"  และพิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑๐ คน

           ปัจจุบัน มีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั่วประเทศ จำนวน ๒,๕๔๓ คน กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่อยู่เคียงคู่กับกรมพินิจฯ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ และช่วยเหลือกิจการสถานพินิจเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน  ถือเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพอย่างมากที่จะทำงานร่วมกัน ประคับประคองและมอบโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนที่ก้าวพลาด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้พัฒนาไปเป็นกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป .

เพชรชัยออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.