Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ และกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ และกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

         นางสาวอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔

จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ : โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.ช.) : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพิจิตรา แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

         ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างเครือข่ายใหม่และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ในการยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นเครือข่ายคุณภาพ ทำหน้าที่เสริมสร้างสังคมให้ประชาชนมีภูมิรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรู้เท่าทันสื่อ

       สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๑๐๐ คนประกอบด้วยเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๙ จังหวัด แสะเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ๘ สถานี รวมถึงบุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสถานีวิทยุกระจายเสียงพื้นที่


      โดยกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกทักษะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ.การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ / การออกแบบเนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่อง / การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อออนไลน์ / กปส. กับการประชาสัมพันธ์ของ อป.มช. /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กปส. / การใช้งานระบบ Pra-in Connect / และกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นต้น

      กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ในการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (สปข.๔ กับเครือข่ายและเครือข่ายกับเครือข่าย) ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ และกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนหรือนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว.
ชาติ  วิกสิตโกมุท/เพชรชัยออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.