Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมเสริมศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครประกันภัย ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์

 

              เพชรบูรณ์- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์  อบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัย ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์     

           วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗   ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้เป็นประธานเปิด โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๗  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวรายงาน 

โอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้แก่อาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. นายนพดล ขลุ่ยแก้ว  ๒. นายวันชัย ศรีเหนี่ยง และ ๓. นายชัยชาญ แสงพันตา


              ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถ

นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบบประกันภัย ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยอย่างถูกต้อง เป็นธรรม  ตลอดจนใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

              นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัย ได้ด้วยตนเอง  สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย โดยสร้างบุคลากรเครือข่ายไว้ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์.

ชาติ  วิกสิตโกมุท/เพชรชัยออนไลน์

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.