Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

          เพชรบูรณ์-รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล

           วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันสถาปนามลฑลทหารบกที่ ๓๖  ครบรอบ ๔๐ ปี  ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  พลตรีวัชระพงศ์  แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๓๖  ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพ่อขุนผาเมือง​ ศาลพระพรหม​  ศาลตายาย และมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน ๓๙ คน และผู้ปกครอง จำนวน ๔๓ คน  ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ ๓๖ รวม ๓๕๒ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับบุตรกำลังพล โดยมีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๓๖ และคณะนายทหาร ร่วมมอบฯ  

         สำหรับทุนที่มอบในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๔ ระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับอนุบาล จำนวน ๖๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๑ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๑๐๖ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรี  จำนวน ๕๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท


         โอกาสเดียวกันนี้ พลตรีวิทยา  แก้วพรหม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศลแก่อดีตข้าราชการกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติของหน่วย

          โดยมีนายชนก  มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ดร.ประทิน  นาคสำราญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นายเสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก.


ชาติ  วิกสิตโกมุท/เพชรชัยออนไลน์


          

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.