Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 1 แสนตัว

 

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 1 แสนตัว

    เพชรบูรณ์-ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 100,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

     วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองนายั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดลงในแหล่งน้ำสาธารณะหนองนายั้ง จำนวน แสนตัว โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

    มีหัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมพิธีจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 2 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน  50,000 ตัว และพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 100,000 ตัว ซึ่งผลิตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์


    ทั้งนี้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็น วันข้าราชการพลเรือน และกรมประมงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัด จัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม  เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหารสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่  ให้เห็นคุณค่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ

   พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการฯ กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้เสียสละ และอุทิศเวลา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติหน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยกย่อง ส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีต่อไป
เพชรชัยออนไลน์

 

                        

 

 


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.