Facebook

เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายมหกรรมยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้ ตามนโยบายรัฐบาลใน "โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านเฉลียงทอง-บ้านยางแหลม       เพชรบูรณ์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท์คอนกรีต สายบ้านนาเฉลียง-บ้านยางแหลม บ้านหัวโตก เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ตลอดจนขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

    วันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 10.00 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยาง สายบ้านนาเฉลียง -บ้านยางแหลม บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ และ นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเฉลียงทอง ตลอดจน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิดถนนสายดังกล่าว จำนวนมาก


     ทั้งนี้โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาเฉลียง-บ้านยางแหลม บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวน 15 ล้านบาทเศษ มีผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,430 เมตร หนา 0.05 เซนติเมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ตลอดจนขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชนบท

 เพชรชัยออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น


Popular Posts

ขับเคลื่อนโดย Blogger.